سرم سنگین و اعضای وجودم خسته و مانده
تحرک‌های این تن نیست ناشی از حیات من

 

Death In Life


My head is heavy, my limbs are wear

And it is not life that makes me move

 

Percy Bysshe Shelley