گرچه بگذشت و فقط مانده‌ست از آن یک مشت خاکستر،
هم‌چنان در سوگ دیروزم ـــ
از درون آهسته می‌سوزم